APLICATIONS

“Đánh giá lại hiệu quả loa phường là cần thiết”

- Bà Lê Hương Giang- Phó mùa hết Vụ Thông tin cơ sở- Bộ Thông tin và Truyền am hiểu - đáp VietNamNet bay...

HOT NEWS