Để khiến cho được kế toán thì điều cốt lỗi trước tiên những Anh chị em PHẢI THUỘC danh mục hệ thống trương mục kế toán bán hàng. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán bán hàng đã được đề cập trong bài viết “Danh mục hế thống account kế toán và quy luật kế toán quản trị phần mềm kế toán doanh nghệp

 • Sau chậm triển khai, các mọi người phải nắm thật vững tính chất của từng mẫu trương mục trong khoảng account chiếc một đến dòng trương mục dòng 9 (Tức là nắm rõ khi tăng ghi nợ hay ghi với và lúc giảm thì ghi nợ hay ghi có).
 •  
 •  

Nhóm account loại 1, mẫu 2: Đây là tổ account tài sản (Loại một là tài sản ngắn hạn và dòng 2 là tài khoản tài sản dài hạn).
Nhóm account này sử dụng để phản ánh giá trị của phần đông tài sản hiện mang ở đơn vị bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. tính chất của đội account cái 1,2 như sau:

 

 

 • Bên Nợ diễn đạt phát sinh tăng tài sản trong kỳ (Tháng; Quý; Năm)
 • Bên mang diễn tả phát sinh giảm tài sản trong kỳ (Tháng; Quý; Năm)
 •  
 •  

Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên nợ
có thể biểu lộ đội tài khoản cái một và hai bằng lược đồ chữ T như sau:


Lưu ý:

 

 

 • Riêng những account điều chỉnh loại 1;2 (như trương mục 129; account 139; trương mục 229; tài khoản 214) là các trương mục điều chỉnh thì Bên với biểu đạt phát sinh tăng; Bên nợ biểu hiện phát sinh giảm; Số dư cuối kỳ và đầu kỳ nằm bên mang. khi diễn đạt trên Bảng cân đối kế toán bán hàng thì biểu đạt số tiền tài những account này thì miêu tả dưới dạng số âm.
 • trương mục phải thu (Như account 131; trương mục 1388) là các account lưỡng tính nên vừa có số dư bên nợ và vừa sở hữu số dư bên mang. ví như mang số dư bên mang thì mô tả trên bảng Cân đối kế toán bán hàng ở phần vốn đầu tư. giả dụ với số dư bên Nợ thì biểu thị trên bảng cân đối kế toán bán hàng ở phần Tài sản.
 •  
 •  

Nhóm trương mục cái 3,4: Đây là đội trương mục vốn đầu tư (Loại 3 là Nợ phải trả và cái 4 là vốn đầu tư chủ sở hữu)
những trương mục này phản chiếu công nợ phải trả tài chính chủ sở hữu. Và đây là tài chính để hình thành nên tài sản.

 

 

 • Bên Nơ bộc lộ nảy sinh giảm nợ phải trả và vốn đầu tư trong kỳ (Tháng, Quý, Năm)
 • Bên sở hữu bộc lộ nảy sinh nâng cao nợ phải trả và vốn đầu tư trong kỳ (Tháng , Quý , Năm)
  • Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên có
  •  
  •  

  mang thể biểu hiện Nhóm trương mục cái 3 và 4 bằng sơ đồ chữ T như sau:


  Lưu ý: tài khoản chiếc 3 thuộc công nợ phải trả như tài khoản phải trả người bán (Tài khoản 331) và trương mục phải trả khác (Tài khoản 3388) thì các account này là account lưỡng tính nên vừa sở hữu số dư bên nợ và vừa sở hữu số dư bên sở hữu. giả dụ mang số dư bên Nợ thì biểu lộ trên Bảng cân đối kế toán bán hàng phần Tài sản. ví như sở hữu số dư bên mang thì bộc lộ trên Bảng cân đối kế toán tài chính phần tài chính.

  đội account dòng 5,7: tài khoản Doanh thu và Thu nhập khác
  trương mục này phản chiếu doanh thu và thu nhập khác của đơn vị. Hay còn gọi là đầu ra của tổ chức. tài khoản chiếc 5 càng lớn thì càng tốt.

  • Bên Nơ trình bày nảy sinh giảm doanh thu lý do kết chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết quả buôn bán
  • Bên sở hữu diễn tả nảy sinh nâng cao doanh thu và thu nhập trong kỳ (Tháng, Quý , Năm)
   • trương mục này không có số dư cuối kỳ
   •  
   •  

   mang thể biểu hiện đội tài khoản chiếc 5;7 bằng sơ đồ chữ T như sau:


   Lưu ý: là trong Nhóm 5 có các khoản giảm trừ doanh thu gồm những trương mục (Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại; Chiết khấu thương mại). Kết cấu của đội này được minh họa bằng sơ đồ chữ T như sau:


   tổ trương mục chiếc 6,8: tài khoản giá bán
   trương mục giá thành biểu thị chi phí nảy sinh của công ty. Số tiền trương mục này càng lớn thì biểu lộ mức giá của tổ chức càng phổ biến.

   • Bên Nợ biểu hiện nảy sinh tăng giá thành trong kỳ (Tháng, Quý, Năm)
   • Bên có mô tả phát sinh giảm chi phí trong kỳ (Tháng, Quý , Năm) nguyên nhân kết chuyển vào trương mục 911 để xác định kết quả kinh doanh
    • account này ko có số dư cuối kỳ
    •  
    •  

    mang thể biểu thị Nhóm tài khoản mẫu 6;8 bằng lược đồ chữ T như sau:


    trương mục mẫu 9: Xác định kết quả kinh doanh
    Nghiệp vụ này thường xảy ra vào thời khắc cuối kỳ, nhằm tổng hợp số đông giá bán, doanh thu, và xác định kết quả kinh doanh.
    Đây là account trung gian tiêu dùng để kết chuyển doanh thu và tầm giá lúc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

    • Bên Nợ biểu thị kết chuyển mức giá
    • Bên sở hữu diễn tả kết chuyển doanh thu và thu nhập
     • tài khoản này ko với số dư cuối kỳ
     •  
     •  

     có thể miêu tả tài khoản dòng 9 bằng lược đồ Chữ T như sau:


     Minh họa về mối quan hệ giữa trương mục trong khoảng chiếc 5 đến trương mục dòng 9 như sau:


     Bài viết này sẽ tạo điều kiện cho những mọi người chưa biết gì về kế toán quản trị mang cái nhìn tổng quát về tính hất của từng tài khoản. làm cho nền tảng cho việc học tiếp những bài viết tiếp theo đi sâu vào vấn đề chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị (như kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài chính hàng tồn kho, kế toán tài sản nhất mực, kế toán tài chính lương bổng và những khoản trích theo lương, kế toán quản trị doanh thu bán hàng và sản xuất dịch vụ; kế toán những vào sổ cuối kỳ và hạch toán kết chuyển +Khóa sổ…)

======>>>> Trung tâm hàng đầu Hà Nội:

Nguồn: Tổng hợp

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN